OFFICEGUY

הרשאות (הגדרות אפליקציה)

הגדרות הרשאה ציבורית

  • טקסט לתצוגה בדף אישור שליחה
    הטקסט הזה יוצג בדף שיופיע לאחר מילוי כרטיסים על ידי משתמשים שאין להם הרשאת צפייה בתיקייה.
  • כתובת הפנייה לאחר מילוי כרטיס
    לכתובת זו יופנו משתמשים אשר ימלאו כרטיסים במידה ואין להם הרשאת צפייה בתיקייה.