OFFICEGUY

אפשרויות מתקדמות למפתחים בחנות הוירטואלית

קבלת מזהה עסקה לבירורים נוספים לאחר סליקה ב-Redirect

מפתחים יכולים להשתמש באפשרות של אינטגרציה מלאה של דף התשלום. האינטגרציה מאפשרת לקבל אישור על ביצוע התשלום, לקבל מידע ולבצע שינויים בתשלום באופן יזום באמצעות API.

תהליך התשלום מתחיל באופן זהה לתהליך התשלום של ההטמעה הפשוטה. ניתן להוסיף אל כתובת דף התשלום גם פרמטרים שונים.

רשימת הפרמטרים שניתן לספק לדף התשלום

 • externalidentifier - פרמטר עם מזהה חיצוני משלכם. המזהה יוחזר אליכם בסיום התהליך.
 • price - במידה והמוצר/השירות מוגדר כמוצר/שירות עם סכום פתוח, הפרמטר מאפשר לקבוע את הסכום לחיוב.
 • emailaddress - במידה וכתובת הדוא"ל של הלקוח/ה ידועה מראש.
בסיום התשלום, הלקוח מופנה חזרה למערכת שלכם, ומועברים פרמטרים נוספים בכתובת (באמצעות QueryString), המאפשרים לכם לקבל פרטים מזהים על העסקה שבוצעה. 

רשימת הפרמטרים שמוחזרים אליכם

 • og-customerid - מייצג את מס' הלקוח הפנימי ב-OfficeGuy.
 • og-paymentid - מייצג את מס' התשלום שבוצע ב-OfficeGuy.
 • og-documentnumber - מייצג את מס' המסמך שנוצר (מס' החשבונית / הקבלה).
 • og-externalidentifier - מייצג קוד חיצוני, אשר הועבר על ידכם בתחילת התשלום.
לאחר התשלום, תוכלו לפנות ל-API נוסף שלנו, על מנת לקבל פרטים נוספים על העסקה ולאמת שהעסקה אכן בוצעה, והפרטים המזהים שהגיעו בכתובת הינם תקינים. תוכלו לקבל את 4 הספרות האחרונות של הכרטיס שאיתו בוצע התשלום, את שם הלקוח ששילם ופרטים נוספים אחרים.

אפשרויות נוספות למפתחים

 • הוספת והסרת חבילות ללקוחות קיימים.
 • עדכון כמויות ומחירים לחבילות המשויכות ללקוחות.
אפשרויות אלה רלוונטיות ביותר למפתחי אפליקציות ומנהלי מערכות המבצעות גבייה.
באמצעות API אלו, תוכל לנהל Subscriptions מכל סוג כמעט, בקלות.

שימושים לדוגמא:
 • כאשר הלקוחות שלכם משלמים לפי כמות, ניתן לשלוח קריאת API שמעדכנת את הכמות שנרכשה על מנת שהמערכת תעדכן את הגבייה הבאה.
 • אם המוצרים שלכם בנויים בצורה היררכית (מוצר ב' הינו שדרוג של מוצר א'), ניתן להגדיר זאת מראש במערכת (באמצעות הכנסת שני מוצרים לאותה קטגוריה, המוגבלת לחבילה אחת), ואז כשתעדכנו ב-API שלקוח מסוים שהיה פעיל עם מוצר א' רכש את מוצר ב', המערכת תבטל את המנוי על מוצר א', תבצע את הזיכוי היחסי על יתרת התקופה של מוצר א' ותתחיל לחייב את מוצר ב'.
 • שימוש של מנויים נוספים (Upsell) הוא בסיסי יותר וכולל רק עדכון על חבילה נוספת.