OFFICEGUY

חנות וירטואלית (הגדרות אפליקציה)

כללי

 • המחירים שיוצגו בחנות יהיו כוללים מע"מ
  סימון אפשרות זו יגרום לכך שהמחירים בחנות יוצגו אחרי מע"מ. אפשרות זו חשובה עבורה ארגונים המוכרים מוצרים/שירותים לאנשים פרטיים (להבדיל ממכירה לארגונים עסקיים).
 • כתובת לניווט לאחר ביצוע התשלום
  כתובת שאליה הלקוחות יועברו אוטומטית לאחר תשלום שהסתיים בהצלחה.
 • הצגת פרטי ההתקשרות של הארגון
  סימון תיבה זו, יגרום להצגת פרטי ההתקשרות של הארגון בתחתית דף התשלום.
 • תמיכה במוצר/שירות עם מחיר פתוח
  לאחר פתיחת אפשרות זו, ניתן ליצור דף תשלום על מוצר/שירות בסכום הנקבע על ידי הלקוח/ה
 • תמיכה במוצר/שירות עם כמות מחזורים פתוחה
  סימון אפשרות זו יגרום לכך שבכל מוצר/שירות מחזורי יתווסף שדה תחת "פרטים לחנות הוירטואלית" בשם: "כמות המחזורים תיקבע ע"י הלקוח/ה". באם שדה זה מסומן, ניתן יהיה לבחור בחנות הוירטואלית את כמות המחזורים לחיוב המוצר/שירות.
 • תמיכה בהגבלת כמויות למכירה
  פתיחת אפשרות זו תוסיף שדה לכל כרטיס מוצר/שירות המסמן את הכמות שנותרה למכירה. בברירת המחדל הכמות לא מוגבלת. הכמות תרד בכל פעם שיתבצע חיוב דרך המערכת או באמצעות החנות הוירטואלית. לתשומת הלב, חיוב הוראת קבע יתבצע גם אם אין יתרת מלאי.
 • מקסימום תשלומים לעסקה
  מספר זה מגדיר את מקסימום התשלומים שניתן לבצע בעסקת תשלומים בדפי התשלום. מספר זה יכול להיות בין 1 ל-36 במסוף רגיל, או בין 1 ל-12 במסוף מאגד.
 • סכום עסקת תשלומים מינימלי
  מספר זה מגדיר את הסך לתשלום המינימלי שיאפשר עסקת תשלומים. למשל, אם אתם רוצים לאפשר עסקאות תשלומים רק למי ששילם לכם 1,000 ש"ח ומעלה, תכניסו כאן את המספר 1,000.

התראות

 • דוא"ל ארגון
  הגדרה המאפשרת שליחת ההתראות לארגון לכתובת דוא"ל נפרדת מזו המוגדרת בארגון.
 • לאחר חיוב תקין בחנות
 • לאחר חיוב שכשל בחנות

אפשרויות מתקדמות

 • טקסט תשלום בקבלת הזמנה ללא חיוב
  טקסט זה יופיע כאחת מאפשרויות התשלום בדף התשלום. להמחשה, במידה וישנה אפשרות לשלם באשראי ואפשרות לקבל הזמנה ללא חיוב, ונשארתם עם הגדרת ברירת המחדל של המערכת, בדף התשלום יופיע שדה בשם: "אמצעי תשלום" ובו אפשרות לבחור בין שתי אפשרויות: (1) כרטיס אשראי; (2) מסירת פרטי תשלום בטלפון.
 • הפקת מסמכי טיוטה בקבלת הזמנות ללא חיוב
 • רכישה בחנות תייצר לקוח/ה נפרד/ת עבור כל רכישה
  ברירת המחדל, רכישות בחנות המתבצעות עם אותה כתובת דואר אלקטרוני גורמות לכך שהרכישה החדשה נכנסת לכרטיס הקיים של הלקוח/ה (באם יש כזה. אם יש שניים, הרכישה מצטרפת ללקוח/ה האחרונ/ה שהתווסף למערכת).
 • הצטרפות להוראת קבע לא תבצע חיוב מיידי
  בעת סימון הגדרה זו, הצטרפות להוראת קבע תיצור ללקוח/ה הוראת קבע במערכת עבור המוצר/שירות המחזורי, אך לא תחייב אותה מיידית. החיוב יתבצע בעת חיוב הוראות קבע אוטומטי או בעת חיוב הוראות קבע ממתינות.
 • תמיכה בתשלום מראש ע"י הלקוח/ה
  פתיחת האפשרות תוסיף שדה לכל מוצר/שירות מחזורי. בשדה ניתן להגדיר את המספר המקסימלי של המחזורים עליהם ניתן לשלם מראש. ברירת המחדל היא שלא ניתן לשלם מראש, אלא אם מגדירים מספר בתוך השדה.
 • הגבלת סכום לתשלום בכרטיס אחד
  סכום זה הינו הסכום המקסימלי שיתאפשר לגבות בארגון מכרטיס אשראי אחד בתקופה המוגדרת בשדה מטה. לדוגמא, אם הסכום המקסימלי הוא 100 ליומיים, החסימה תתבצע למשך 48 שעות ממועד התשלום הראשון. ניסיון תשלום של 60 ש"ח לאחר ששולמו 60 ש"ח באותה התקופה, ייכשל.
 • ימים להגבלת סכום התשלום בכרטיס
  מספר זה הוא מספר הימים להגבלת סכום התשלום בכרטיס אחד מההגדרה מעלה. הימים נספרים לפי 24 שעות ממועד הגבייה הראשונה.
 • קוד Google Analytics
  הגדרה זו מאפשרת לכם לקבל נתונים באמצעות Google Analytics, ישירות לחשבון שלכם. יש להזין את ה-Tracking ID שלכם.
 • קוד Facebook Pixel
  הגדרה זו מאפשרת לכם לקבל נתונים באמצעות Facebook Pixel, ישירות לחשבון שלכם. יש להזין את ה-Pixel ID שלכם.