OFFICEGUY

חנות וירטואלית (הגדרות אפליקציה)

כללי

 • הצגת מחירים כוללים מע"מ
  מומלץ להציג מחירים כולל מע"מ ללקוחות פרטיים (בשונה מלקוחות עסקיים להם נהוג להציג מחירים לפני מע"מ).
 • מעבר ללינק בסיום התשלום
  הזנת כתובת אתר שאליה עוברים אוטומטית בסיום התשלום.
 • הצגת פרטים ליצירת קשר בדף התשלום
  סימון תיבה זו, יגרום להצגת פרטי ההתקשרות של הארגון בתחתית דף התשלום.

אפשרויות תשלום

 • הגבלת המוצרים/השירותים שזמינים לרכישה
  הוספת שדה לכל מוצר/שירות שמציג את כמות המוצרים הזמינים לרכישה. מספר המוצרים יתעדכן בכל חיוב מוצלח במערכת או בחנות הוירטואלית. חיוב בהוראת קבע יתאפשר גם אם מלאי המוצר נגמר.
 • מספר תשלומים מקסימלי לרכישה
  מספר התשלומים המקסימלי שאפשר לשלם בעסקת תשלומים ברכישה של מוצר/שירות.<br />טווח מקסימלי במסוף רגיל: 1-36, במאגד: 1-12.
 • סכום מינימלי לעסקת תשלומים
  הגדרת סכום מינימלי לרכישה בתשלומים. <br />לדוגמה: כדי לאפשר עסקת תשלומים על מוצר/שירות רק מעל 1,000 ש"ח, יש להזין את הסכום 1,000.

עדכונים והתראות

 • כתובת מייל לשליחת עדכונים והתראות
  הגדרת כתובת מייל נפרדת שאליה נשלח התראות ועדכונים.
 • עדכון אחרי החיוב
 • עדכון על חיוב שנכשל

שיווק

 • Tracking ID ל-Google Analytics
  חיבור נתוני המערכת ל-Google Analytics. כדי לחבר ביניהם יש להזין כאן את את ה-Tracking ID.
 • Pixel ID ל-Facebook Pixel
  חיבור נתוני המערכת ל-Facebook Pixel. כדי לחבר ביניהם יש להזין כאן את ה-Pixel ID שלכם.

הגדרות מתקדמות

 • הפעלת Captcha בדפי התשלום
  סימון התיבה יגרום לכך שבדפי התשלום יתווסף שדה Captcha המאמתת כי הרוכש/ת אינו/ה רובוט. מומלץ להפעיל הגדרה זו במידה וקיימות מס' רב של סליקות ע"י רובוטים.
 • הזמנות ללא חיוב יפיקו מסמכים כטיוטות
 • הגדרת לקוח/ה נפרד/ת לכל רכישה
  כל רכישה נוספת של מוצר/שירות עם הזנת פרטים של לקוחות שמורים במערכת, לא תישמר תחת הלקוח/ה ותוגדר כרכישה של לקוח/ה נפרדת.
 • חיבור להוראת קבע בלי לבצע חיוב
  יצירת הוראת קבע לרכישת מוצר/שירות מחזורי שלא כוללת חיוב. החיוב יופעל ידנית ויופיע ברשימת הוראות קבע הממתינות.
 • הגבלת סכום לתשלום בכרטיס
  הסכום המקסימלי לגבייה מכרטיס אשראי אחד. אם מוזנים גם ימים להגבלת התשלום (ההגדרה הבאה), סך כל החיובים בתקופה המוגדרת, יוגבלו לסכום המקסימלי וחיובים גבוהים ממנו - ייכשלו.
 • מספר הימים להגבלת סכום התשלום בכרטיס
  מספר הימים שכוללים את הגבלת סכום התשלום המקסימלי בכרטיס אשראי אחד. הם נספרים מתאריך הגבייה הראשון.