OFFICEGUY

הסבר על חיוב הוראות קבע באופן ידני ואוטומטי

אפליקציית הוראות קבע יודעת לעבוד בשני מצבים, חיוב אוטומטי וחיוב ידני.
ההחלפה בין המצבים מתבצעת דרך הגדרות האפליקציה.

רקע

חיוב הוראות קבע, בין אם אוטומטי או ידני, הוא התהליך שבו המערכת עוברת על כל תיקיית הוראות הקבע, בודקת איזה הוראות קבע פעילות הגיע תאריך החיוב הבא שלהן, ומחייבת אותן.

בנוסף, כחלק מהתהליך, המערכת מאחדת עבור כל לקוח/ה את כל הוראות הקבע הרלוונטיות הממתינות לביצוע, ומחייבת את הלקוח/ה פעם אחת. התהליך מבצע את כל הפעולות הנדרשות, אלא אם הגדרתם אחרת. ביצוע חיובים, שליחת התראות לארגון וללקוח/ה ועוד, הכל לפי הגדרות אפליקציית הוראות קבע.

חיוב אוטומטי של הוראות קבע

החיוב האוטומטי מתבצע אחת ליום ב-07:00.
התהליך מבצע את כל הפעולות, על כל הוראות הקבע שהגיע הזמן לבצע עליהם פעולות (לפי סטטוס, לפי תאריך וכן הלאה)

חיוב ידני של הוראות קבע ממתינות

החיוב הידני פועל על פי דרישה יזומה שלכם, באמצעות לחיצה על "הוראות קבע > חיוב הוראות קבע ממתינות".
במסך החיוב הידני, ניתן גם לבקש מהמערכת "תצוגה מקדימה" שמראה את כל הפעולות שהמערכת רוצה לבצע.
בברירת מחדל, כל הוראות הקבע שהיו אמורות להיות מטופלות במסגרת החיוב האוטומטי, מסומנות באמצעות "צ'קבוקס" (תיבת סימון) בתוך התצוגה המקדימה.
באם אתם רוצים שהמערכת לא תבצע את את התהליך עבור הוראת קבע מסוימת, ניתן להוריד ממנה את הסימון בתיבת הסימון.
הערה למתקדמים: ישנה אפשרות "לדלג על חיוב" באם אתם רוצים שמחזור חיוב מסוים לא יתבצע. דילוג על חיוב מתבצע על ידי כפתור "דילוג חיוב" בתוך כרטיס הוראת הקבע.

הערה חשובה!