OFFICEGUY

בקרת סיכונים (הגדרות אפליקציה)

התראות

 • שליחת התראות בדואר אלקטרוני
 • דוא"ל ארגון
  הגדרה המאפשרת שליחת ההתראות לארגון לכתובת דוא"ל נפרדת מזו המוגדרת בארגון.

סכום עסקה בודדת

 • סה"כ
  ניתן להשאיר את השדה ריק על מנת לבטל את ההתראה

כמות עסקאות בחודש ללקוח/ה

 • כמות עסקאות בחודש ללקוח/ה
  ניתן להשאיר את השדה ריק על מנת לבטל את ההתראה
 • הפרש מינימלי להתראה נוספת
 • מספר ימים שיחלפו לשליחת התראה נוספת

סכום עסקאות בחודש ללקוח/ה

 • סכום עסקאות בחודש ללקוח/ה
  ניתן להשאיר את השדה ריק על מנת לבטל את ההתראה
 • הפרש מינימלי להתראה נוספת
 • מספר ימים שיחלפו לשליחת התראה נוספת

כמות עסקאות בחודש לכתובת IP (נקודת קצה)

 • כמות עסקאות בחודש לכתובת IP (נקודת קצה)
  ניתן להשאיר את השדה ריק על מנת לבטל את ההתראה
 • הפרש מינימלי להתראה נוספת
 • מספר ימים שיחלפו לשליחת התראה נוספת

סכום עסקאות בחודש לכתובת IP (נקודת קצה)

 • סכום עסקאות בחודש לכתובת IP (נקודת קצה)
  ניתן להשאיר את השדה ריק על מנת לבטל את ההתראה
 • הפרש מינימלי להתראה נוספת
 • מספר ימים שיחלפו לשליחת התראה נוספת

כמות עסקאות בחודש לכרטיס אשראי

 • כמות עסקאות בחודש לכרטיס אשראי
  ניתן להשאיר את השדה ריק על מנת לבטל את ההתראה
 • הפרש מינימלי להתראה נוספת
 • מספר ימים שיחלפו לשליחת התראה נוספת

סכום עסקאות בחודש לכרטיס אשראי

 • סכום עסקאות בחודש לכרטיס אשראי
  ניתן להשאיר את השדה ריק על מנת לבטל את ההתראה
 • הפרש מינימלי להתראה נוספת
 • מספר ימים שיחלפו לשליחת התראה נוספת

כמות כשלונות ביום ללקוח/ה

 • כמות כשלונות ביום ללקוח/ה
  ניתן להשאיר את השדה ריק על מנת לבטל את ההתראה
 • הפרש מינימלי להתראה נוספת
 • מספר ימים שיחלפו לשליחת התראה נוספת

כמות כשלונות ביום לכתובת IP (נקודת קצה)

 • כמות כשלונות ביום לכתובת IP (נקודת קצה)
  ניתן להשאיר את השדה ריק על מנת לבטל את ההתראה
 • הפרש מינימלי להתראה נוספת
 • מספר ימים שיחלפו לשליחת התראה נוספת

כמות כשלונות ביום לכרטיס אשראי

 • כמות כשלונות ביום לכרטיס אשראי
  ניתן להשאיר את השדה ריק על מנת לבטל את ההתראה
 • הפרש מינימלי להתראה נוספת
 • מספר ימים שיחלפו לשליחת התראה נוספת