OFFICEGUY

תכנון מסלולים (הגדרות אפליקציה)

כללי

 • שהות ברירת מחדל בדקות
 • נק' מוצא ברירת מחדל
 • נק' יעד ברירת מחדל
 • תמיכה במסלולים מרובי נקודות
  סימון תיבה זו יאפשר יצירת מסלולים המכילים למעלה מ-25 נקודות. לתשומת הלב, מסלולים המכילים למעלה מ-23 נקודות עוברים אופטימיזציה באופן שונה (ולעיתים פחות מעולה) מזה המבוצע עבור מסלולים קצרים. שירות זה כרוך בעלות נוספת.
 • נק' מוצא למיון מסלולים ארוכים
 • נק' סיום למיון מסלולים ארוכים
 • תצוגת מסמכים מקושרים מתוך מסלולים

שדות נוספים לתצוגה מכרטיס הלקוח/ה

 • שדה נוסף לתצוגה מכרטיס הלקוח/ה (1)
 • שדה נוסף לתצוגה מכרטיס הלקוח/ה (2)
 • שדה נוסף לתצוגה מכרטיס הלקוח/ה (3)

מסרונים

 • תבנית לשליחת מסרונים בהכנת המסלול
  שדה זה קובע את התבנית שעל פיה ישלחו המסרונים לאחר הכנת המסלול. ניתן להשתמש בפרמטרים {תאריך} עבור תאריך ההגעה, {שעות} עבור טווח שעות, {שעה} עבור שעת הגעה משוערת מדויקת.
 • דקות להגעה לפני השעה המתוכננת
  שדה זה משפיע על תבנית שליחת המסרונים בהכנת המסלול, על השדה {שעות}.
 • דקות להגעה אחרי השעה המתוכננת
  שדה זה משפיע על תבנית שליחת המסרונים בהכנת המסלול, על השדה {שעות}.
 • תבנית לשליחת מסרונים לתזכורת
  שדה זה קובע את התבנית שעל פיה ישלחו המסרונים הידניים. ניתן להשתמש בפרמטר {שעה} עבור שעת הגעה משוערת מדויקת.