OFFICEGUY

מעקב הוצאת שכר (הגדרות אפליקציה)

כללי

  • תבנית שם לפריטי הוצאות
  • תבנית שם לעובדים
  • תבנית שם למוסדות
  • סכום מקסימלי לפער בעלות מעסיק
    באם יהיה פער של פחות מהסכום שמוגדר כאן בין עלות המעסיק לבין כל רכיבי השכר, המערכת תשמור נתונים על עלות מעסיק מופחתת - בסכום ההפרש.