OFFICEGUY

SEO (הגדרות אפליקציה)

הגדרות כלליות

 • כתובת האתר
  יש לוודא כי כתובת האתר תואמת לכתובת האתר המוגדרת ב-Search Console
 • תדירות עדכון תוכן העמודים בחודשים
  ניתן לקבוע תדירות בחודשים (מינימום אחת לחודש), עבור עדכון אוטומטי של תוכן העמודים.
 • תדירות עדכון כמות החיפושים בחודש
  ניתן לקבוע תדירות בחודשים (מינימום אחת ל-3 חודשים), עבור עדכון אוטומטי של כמות החיפושים עבור כל מונח.
 • העברת חיפושים לארכיון
  סימון תיבה זו, יגרום לכך שחיפושים שאינם בשימוש יועברו לארכיון באופן אוטומטי. העברת החיפושים לארכיון משמעותית לטובת הפעלת דוחות מהירה. חיפושים שאינם בשימוש - הינם חיפושים אשר משויכים לתגיות ו/או לעמודים מחוקים.
 • מחיקת מונחים המשויכים לעמודים מחוקים
  סימון תיבה זו, יגרום לכך שמונחים בסטטוס "לא מנוהל" יועברו לסטטוס "מחוק", במידה וכל תוצאות החיפוש המשויכות אליהן, משויכות לעמודים בסטטוס "מחוק".
 • החרגת קישורים לאופטימיזציה
 • עמודים למחיקה אוטומטית
  הגדרה זו מאפשרת להגדיר רשימת עמודים, אשר אינם מועברים באופן אוטומטי לסטטוס מחוק. ניתן להזין מס' כתובות באמצעות ירידת שורה או באמצעות פסיק. ניתן להזין כתובת חלקית (לדוגמה: "/forum/") על מנת להחריג סוג שלם של עמודים.