OFFICEGUY

ניהול משימות (הגדרות אפליקציה)

הגדרות כלליות

  • דוא"ל לתזכורת על משימות פתוחות
    לכתובת זו תשלח תזכורת ב-25 לכל חודש הכוללת פירוט של כל המשימות הפתוחות.
  • דוא"ל בתאריך תזכורת
    סימון הגדרה זו יגרום לכך שבתאריך התזכורת המוגדר במשימה תישלח תזכורת בדואר אלקטרוני על כל משימה פתוחה, לדוא"ל של אחראי/ת המשימה (הדוא"ל מוגדר בכרטיס אחראי/ת המשימה).
  • דוא"ל בתאריך סיום
    סימון הגדרה זו יגרום לכך שבתאריך הסיום המוגדר במשימה תישלח תזכורת בדואר אלקטרוני על כל משימה פתוחה, לדוא"ל של אחראי/ת המשימה (הדוא"ל מוגדר בכרטיס אחראי/ת המשימה).
  • מסך הבית של האפליקציה