OFFICEGUY

ניהול זמני עבודה (הגדרות אפליקציה)

כללי

 • מיקום הגדרת מחיר שעת עבודה
 • ימים פתוחים לעריכת דיווח
  המספר שמוגדר כאן קובע את כמות הימים בהם ניתן יהיה לערוך את הדיווח שהוזן על ידי משתמש/ת בעל/ת הרשאת הזנה בלבד. המשמעות של 0 היא חסימה מיידית; 1 עריכה באותו היום; 2 עריכה גם למחרת וכן הלאה. (בעלי הרשאות הזנה יכולים לערוך את הדיווחים שלהם בלבד; בעלי הרשאות גבוהות יותר יוכלו לערוך הכל תמיד אלא אם התיקייה נחסמה לעריכה)
 • זמן עבודה בדקות ברירת מחדל
  משך זמן עבודה ברירת מחדל בדקות עבור הזנת זמני עבודה מלאים
 • רמת דיוק
  רמת הדיוק עבור הזנת זמני עבודה מלאים

העדפות ברירת מחדל

 • לקוח/ה ברירת מחדל
 • סוג משימה ברירת מחדל
 • ברירת מחדל להערות בדיווח מרובה עובדים
  ניתן להשתמש בפרמטר {עובדים} על מנת להזין את שמות העובדים בתוך שדות ההערות.

פתיחת/הסתרת יכולות

 • תמיכה בפתיחת/סגירת זמן עבודה
  סימון תיבה זו, יציג בדף האפליקציה כפתור המאפשר עדכון על התחלת או סיום זמן עבודה
 • תמיכה בהזנת זמן עבודה מלא
  סימון תיבה זו, יציג בדף האפליקציה כפתור המאפשר הזנת זמן עבודה באופן ידני
 • תמיכה בדיווח מרובה עובדים
 • תמיכה בניהול תשלומים מלקוחות
  סימון תיבה זו, תפתח אפשרות לניהול סטטוס הגביה מלקוחות
 • תמיכה בניהול תשלומים לעובדים
  סימון תיבה זו, תפתח אפשרות לניהול סטטוס התשלום לעובדים
 • תמיכה בניהול תכנון מול ביצוע חודשי
  סימון תיבה זו, תפתח אפשרות לניהול כמות שעות מתוכננות ללקוח ברמה חודשית, ובנוסף, תוסיף דוח תכנון מול ביצוע חודשי

הגדרות מסמכים מקושרים

 • חובה שהזמנים יכללו תעריף
  סימון אפשרות זו יגרום לכך שלא יהיה ניתן ליצור מסמך מקושר מזמני עבודה אם לא הוזן תעריף לתשלום על ידי הלקוח/ה בזמן העבודה (תעריף זה נלקח אוטומטית מכרטיס העובד/ת).
 • חובה שהזמנים יכללו לקוח/ה
  סימון אפשרות זו יגרום לכך שלא יהיה ניתן ליצור מסמך מקושר מזמני עבודה אם לא הוגדר/ה לקוח/ה לזמני העבודה שנבחרו.
 • הסתרת עלות שעה במסמכים
  סימון הגדרה זו יגרום לכך שבמסמכים חשבונאיים הנוצרים מתוך זמני עבודה יוצג סך הכל ללא פירוט העלות של כל שעה. ללא סימון ההגדרה יקובצו הפריטים (סוג המשימה בארגון) עם פירוט העלויות לשעה.
 • העברת פירוט שעות מלא
  סימון תיבה זו, יגרום לכך שבמסמך המופק, תופיע שורה עבור כל זמן עבודה, עם פירוט מלא של זמן העבודה בתיאור השורה

הגבלות הזנת נתונים

 • הגבלת שעת התחלה
  שדה זה קובע את השעה ממנה זמן העבודה מתחיל בכל יום. הזנת זמן עבודה בשעה קודמת, תגרום לסימון זמן העבודה כזמן חריג. במידה והשדה ריק, לא תוגבל שעת ההתחלה. הזנה בפורמט 24 שעות, השעה אחת עשרה בלילה תירשם: "23".
 • הגבלת שעת סיום
  שדה זה קובע את השעה בה זמן העבודה מסתיים בכל יום. הזנת זמן עבודה בשעה מאוחרת, תגרום לסימון זמן העבודה כזמן חריג. במידה והשדה ריק, לא תוגבל שעת ההתחלה. הזנה בפורמט 24 שעות, השעה אחת עשרה בלילה תירשם: "23".
 • משך דיווח מקסימלי בדקות
  שדה זה קובע את הזמן המקסימלי בדקות, עבור כל זמן עבודה. הזנת זמן עבודה ארוך יותר, תגרום לסימון זמן העבודה כזמן חריג. במידה והשדה ריק, לא יוגבל משך זמן העבודה.
 • הגבלת הזנה כפולה
  שדה זה קובע האם ניתן להזין מס' זמני עבודה בזמנים חופפים. הזנת זמן עבודה החופף לזמן קיים, תגרום לסימון זמן העבודה כזמן חריג.

התראת אי-הזנת שעות

 • משרת ברירת מחדל
 • שעת שליחת ההתראה
  השעה שבה תשלח ההתראה באותו היום שבו הייתה חריגה בהזנת השעות. לדוגמא, אם רוצים שההתראה תשלח בשעה 15:00 במידה ולא הוזנה כמות דיווחי השעות שהוגדרה עד השעה 15:00, יש להזין את המספר "15". ניתן להזין מס' הגדול מ-24 על מנת לשלוח את ההתראה ביום אחר מיום הזנת השעות.
 • התעלמות מחריגה של X דקות
  הפרש של X דקות מתוך המכסה שהוגדרה לא ייחשב כחריגה ולא יגרום לשליחת התראה.
 • שליחת התראה למנהל/ת מערכת בדוא"ל
 • כתובת דוא"ל של מנהל/ת מערכת
 • שליחת התראה למנהל/ת העובד/ת בדוא"ל
  ההתראה תשלח לדוא"ל מנהל/ת המוגדר בכרטיס העובד/ת.
 • שליחת התראה לעובד/ת בדוא"ל
 • שליחת התראה לעובד/ת במסרון
 • תבנית התראה לעובד/ת במסרון
  ניתן להשתמש בפרמטר {עובד} להצגת שם העובד/ת
 • שמירת מסרונים כטיוטות