OFFICEGUY

שעון נוכחות (הגדרות אפליקציה)

כללי

 • ברירת מחדל למשך דיווח נוכחות
  משך דיווח נוכחות ברירת מחדל בדקות עבור הזנת דיווחי נוכחות מלאים
 • ברירת מחדל לשעת התחלה
 • רמת דיוק
  רמת הדיוק עבור הזנת דיווחי נוכחות מלאים
 • ברירת מחדל להערות בדיווח מרובה עובדים
  ניתן להשתמש בפרמטר {עובדים} על מנת להזין את שמות העובדים בתוך שדות ההערות.
 • ימים פתוחים לעריכת דיווח
  המספר שמוגדר כאן קובע את כמות הימים בהם ניתן יהיה לערוך את הדיווח שהוזן על ידי משתמש/ת בעל/ת הרשאת הזנה בלבד. המשמעות של 0 היא חסימה מיידית; 1 עריכה באותו היום; 2 עריכה גם למחרת וכן הלאה. (בעלי הרשאות הזנה יכולים לערוך את הדיווחים שלהם בלבד; בעלי הרשאות גבוהות יותר יוכלו לערוך הכל תמיד אלא אם התיקייה נחסמה לעריכה)

פתיחת/הסתרת יכולות

 • תמיכה בפתיחת/סגירת דיווח נוכחות
  סימון תיבה זו, יציג בדף האפליקציה כפתור המאפשר עדכון על התחלת או סיום דיווח נוכחות
 • תמיכה בהזנת דיווח נוכחות מלא
  סימון תיבה זו, יציג בדף האפליקציה כפתור המאפשר הזנת דיווח נוכחות באופן ידני
 • תמיכה בדיווח מרובה עובדים

הגבלות הזנת נתונים

 • הגבלת שעת התחלה
  שדה זה קובע את השעה ממנה דיווח הנוכחות מתחיל בכל יום. הזנת דיווח נוכחות בשעה קודמת, תגרום לסימון דיווח הנוכחות כדיווח חריג. במידה והשדה ריק, לא תוגבל שעת ההתחלה. הזנה בפורמט 24 שעות, השעה אחת עשרה בלילה תירשם: "23".
 • הגבלת שעת סיום
  שדה זה קובע את השעה בה דיווח הנוכחות מסתיים בכל יום. הזנת דיווח נוכחות בשעה מאוחרת, תגרום לסימון דיווח הנוכחות כדיווח חריג. במידה והשדה ריק, לא תוגבל שעת ההתחלה. הזנה בפורמט 24 שעות, השעה אחת עשרה בלילה תירשם: "23".
 • משך דיווח מקסימלי בדקות
  שדה זה קובע את הזמן המקסימלי בדקות, עבור כל דיווח נוכחות. הזנת דיווח נוכחות ארוך יותר, תגרום לסימון דיווח הנוכחות כדיווח חריג. במידה והשדה ריק, לא יוגבל משך הדיווח.
 • הגבלת הזנה כפולה
  שדה זה קובע האם ניתן להזין מס' דיווחי נוכחות בזמנים חופפים. הזנת דיווח נוכחות החופף לדיווח קיים, תגרום לסימון דיווח הנוכחות כדיווח חריג.

התראת אי-הזנת שעות

 • משרת ברירת מחדל
 • שעת שליחת ההתראה
  השעה שבה תשלח ההתראה באותו היום שבו הייתה חריגה בהזנת השעות. לדוגמא, אם רוצים שההתראה תשלח בשעה 15:00 במידה ולא הוזנה כמות דיווחי השעות שהוגדרה עד השעה 15:00, יש להזין את המספר "15". ניתן להזין מס' הגדול מ-24 על מנת לשלוח את ההתראה ביום אחר מיום הזנת השעות.
 • התעלמות מחריגה של X דקות
  הפרש של X דקות מתוך המכסה שהוגדרה לא ייחשב כחריגה ולא יגרום לשליחת התראה.
 • שליחת התראה למנהל/ת מערכת בדוא"ל
 • כתובת דוא"ל של מנהל/ת מערכת
 • שליחת התראה למנהל/ת העובד/ת בדוא"ל
  ההתראה תשלח לדוא"ל מנהל/ת המוגדר בכרטיס העובד/ת.
 • שליחת התראה לעובד/ת בדוא"ל
 • שליחת התראה לעובד/ת במסרון
 • תבנית התראה לעובד/ת במסרון
  ניתן להשתמש בפרמטר {עובד} להצגת שם העובד/ת
 • שמירת מסרונים כטיוטות