OFFICEGUY

בקשה לפתיחת מסוף


הערות:
  • ארגונים הסולקים כרטיסים שונים באמצעות ספקים שונים נדרשים לפרט את הנ"ל בהערות או ליצור איתנו קשר
  • לתשומת הלב, הקמת המסוף תתבצע רק לאחר התקנת אפליקציית סליקת אשראי והזנת אמצעי תשלום.