"מעבר״ מרכז אמנויות ויצירה ע״ר

התקנון

שם העמותה: "מעבר" מרכז אמנויות ויצירה
מספר העמותה: 580666642
תקנון מצוי של עמותה עם שינויים סטנדרטיים
סימן א': חברות
1.(א)מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.
 (ב)אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לועד בקשה בלשון זו:
"אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה (שם העמותה). מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה."
 (ג)ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועד; סירב הועד לקבל את המבקש, רשאי הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.
2.(א)חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה; הוא זכאי לבחור ולהיבחר לועד או לועדת הבקורת.
 (ב)חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.
 (ג)הועד, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים.
 (ד)פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.
3.(א)החברות בעמותה פוקעת –
(1)במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד - בגמר פירוקו;
(2)בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לועד שלושים יום מראש;
(3)בהוצאתו מן העמותה.
 (ב)האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:
(1)החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו;
(2)החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;
(3)החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;
(4)החבר הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר עמותה.
 (ג)לא יציע הועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה (ב)(1), (2) או (3) אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.
4.הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד, או יישלח בדואר אלקטרוני לכתובת דוא"ל שמסר לעמותה או בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים; לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים או את כתובת הדואר האלקטרוני שלו.
סימן ב': האסיפה הכללית
5.יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הועד.
6.אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.
7.אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הבקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, תחליט על אישורם, ותבחר בועד ובועדת הבקורת.
8.(א)אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה; היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.
 (ב)לא נתכנס המנין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, בשבוע ימים לאותה שעה ולאותו מקום, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.
9.אסיפה כללית תבחר, מבין חברי העמותה, יושב ראש ומזכיר לאסיפה.
10.החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.
11.מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.
סימן ג': הועד
12.מספר חברי הועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משנים.
13.(א)הועד יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש; חבר הועד היוצא יכול להיבחר לועד החדש.
 (ב)חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד; חבר הועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.
14.(א)נתפנה מקומו של חבר הועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הועד עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כועד.
 (ב)חבר הועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.
15.הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המנין הדרוש בהן ודרך ניהולן.
16.החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה; החלטת כל חברי הועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועד.
17.הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.
18.הוועד יסמיך שניים או יותר מבין חברי העמותה ועובדיה, לחתום בשם העמותה על מסמכים שייחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו. חתימתם של שני מורשי חתימה יחד, תחייב את העמותה.
סימן ד': ועדת הבקורת
19.הוראות תקנות 12 עד 17 יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על ועדת הבקורת.
סימן ה': סניפים
20.העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול עניניהם.
סימן ו': נכסים לאחר פירוק
21.פורקה העמותה, ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם, נשארו נכסים, יועברו אלה לידי מוסד ציבורי אחר, בעלי מטרות דומות כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה ולא יחולקו בין חבריה.
22. נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובת הנאה בכל צורה שהיא, בין חבריה, אסורה.