Wecantoo Liora Goren

ליווי להקמת אתר מקוון

✓התשלום הנו עבור 10 שעות ליווי להקמת אתר מקוון
✓ניתן לשלם בעד 6 תשלומים
✓המחיר כולל מע"מ
✓בתום התשלום תתקבל חשבונית מס קבלה למייל - מומלץ לרשום ב"שם הלקוח" את שם בית העסק לצורך הפקת הקבלה
✓ניתן לבקש החזר בגין השעות הלא מנוצלות, באם יהיו כאלו
10 שעות ליווי
2,480
5 שעות ליויי
1,240