OFFICEGUY
ניהול עסק מצריך בין היתר הגשת דוחות שוטפים לרשויות המס. אחד מהם הוא דוח למע"מ, המוגש על ידי בעל העסק עצמו או במידה ומדובר בחברה גדולה - על ידי אנשי הנהלת החשבונות של החברה. מי חייב בהגשת הדוח? מה יש לכלול בו? וכיצד ניתן לייעל את תהליך ההגשה? הכל במדריך הקצר שלפניכם.

מה זה דוח מע"מ ומי ממלא אותו?

עצמאים ובעלי עסקים בהיקפים שונים, נדרשים להגיש באופן שוטף דוח מע"מ. מי שמוגדר בתור עוסק פטור, אינו נדרש בתשלום למע"מ, ועל כן הוא פטור מחובת הגשת הדוח.
דוחות מע"מ מציגים באופן חודשי או דו חודשי את פירוט ההכנסות וההוצאות באותה התקופה, ועל פיהן נקבע הסכום לתשלום למע"מ. את הדוח יש להציג גם במידה ולא התקיימה פעילות עסקית כלשהי באותם חודשים.

דוח מע"מ מציג את ההפרש בין סכום המע"מ אשר נגבה מלקוחות העסק לבין סכום המע"מ אותו שילם העסק על רכישת שירותים ומוצרים עבור העסק (נקרא גם "מס תשומות").
בעת תשלום דוחות מע"מ יש לשלם את המע"מ אותו גבה העסק מהלקוחות, בניכוי מס תשומות. שיעור המע"מ הוא קבוע ועומד על 17% ממחיר המוצר או השירות.

סוגים של דוחות למע"מ

ניתן להגיש סוגים שונים של דוחות מע"מ בהתאם למקרה הספציפי:
  • דוח לתשלום: במידה ובעל העסק גבה מהלקוחות סכום מע"מ גבוה ממס התשומות (סכום המע"מ עבור הרכישות) ששילם, עליו להגיש דוח הנקרא "דוח לתשלום". על בעל העסק לצרף את כל הסכום לתשלום לדוח זה.
  • דוח להחזר: מוגש במצב בו מס התשומות גבוה מהסכום למע"מ שגבה בעל העסק מלקוחותיו. ניתן להגיש את הדוח בכדי לקבל את הסכום העודף בחזרה. הסכום מועבר בחזרה לבעל העסק על פי רוב תוך 30 יום מהיום בו הוגש הדוח.
  • דוח אפס: כאשר בעל העסק מגיש את הדוח התקופתי ולא הייתה בתקופה זו פעילות עסקית, עליו לציין כי היו אפס עסקאות.  

דרכי מילוי הדוח

על מנת למלא את הדוח למע"מ יש צורך לחשב את הסכומים הבאים: סכום העסקאות החייבות, סכום העסקאות הפטורות, סכום מע"מ עבור העסקאות החייבות וסכום מס תשומות.
לאחר מכן, יחושב ההפרש בין מע"מ העסקאות לבין מס התשומות.
כאשר מדובר בעסק המבצע את הדיווח למע"מ בעצמו, ניתן לעשות שימוש במערכת ממוחשבת. המערכת מייצרת דוח באופן שנועד להקל על מי שמדווח בעצמו למע"מ, או עבור מי שמעוניין לאמת את הנתונים שהופקו על ידי רואה החשבון. 
כפי שציינו, דוחות למע"מ צריכים להיות מוגשים במועד, ולכן שימוש בתוכנה לעריכת דוח למע"מ יכול לחסוך זמן רב. תוכנת OfficeGuy מאפשרת מילוי דוח מע"מ ובכך היא מאפשרת להפוך את תשלום דוח מע"מ למהיר יותר. באמצעות יצירת הדוח במערכת, ניתן לקבל סיוע במילוי נכון ומדויק של הדוח ובחישוב. כמו כן, היא חוסכת משמעותית זמן עבודה יקר, במיוחד כאשר מדובר על דוח שוטף שיש צורך להגיש אותו מידי חודש או חודשיים.

פוסטים לפי תגיות: , מדריכים לניהול חשבונות בעסק/בעמותה