OFFICEGUY

פונקציות

פונקציות
איפה משתמשים בפונקציות?
תחת "שדה מקושר". נכנס להגדרת תיקייה/כרטיס בתיקייה מסוימת, ובתוך שדה מסוים לוחצים על מפתח הברגים. משם בוחרים "ערך ברירת מחדל" מסוג "שדה מקושר". שם ניתן להכניס את הפונקציה.

בכדי להשתמש בפונקציות, יש להשתמש בניסוח הבא:
שם_הפונקציה(פרמטר_1, פרמטר_2).
לכל פונקציה מוגדרים פרמטרים מסוגים שונים, פרמטרים מספריים/טקסט ניתנים להזנה בערכים או כשדות, פרמטרים משאר הסוגים, ניתנים להזנה כשדות בלבד.

לדוגמה:
בכדי לבצע פעולת חיבור בין המס' הקבוע 5 והשדה "מספר חברים", יש לכתוב: חיבור(5, {מספר חברים})
בכדי לקבל את השנה הרשומה בשדה שנקרא "תאריך הוספה", ומוגדר כתת שדה של "לקוח", יש לכתוב: שנה({לקוח.תאריך הוספה})
שם הפונקציה פרמטרים תוצאה תיאור
חיבור(x,y) מספר עשרוני , מספר עשרוני
או
מספר עשרוני , מספר שלם
או
מספר שלם , מספר עשרוני
מספר עשרוני הפונקציה מבצעת פעולת חיבור בין שני שדות מהסוג הרשום לתוך תוצאה מהסוג הרשום.
חיבור(x,y) מספר שלם , מספר שלם מספר שלם הפונקציה מבצעת פעולת חיבור בין שני שדות מהסוג הרשום לתוך תוצאה מהסוג הרשום.
חיסור(x,y) מספר עשרוני , מספר עשרוני
או
מספר עשרוני , מספר שלם
או
מספר שלם , מספר עשרוני
מספר עשרוני הפונקציה מבצעת פעולת חיסור בין שני שדות מהסוג הרשום לתוך תוצאה מהסוג הרשום.
חיסור(x,y) מספר שלם , מספר שלם מספר שלם הפונקציה מבצעת פעולת חיסור בין שני שדות מהסוג הרשום לתוך תוצאה מהסוג הרשום.
חיסור(x,y) שעה , שעה שעה הפונקציה מבצעת פעולת חיסור בין שני שדות מהסוג הרשום לתוך תוצאה מהסוג הרשום.
כפל(x,y) מספר עשרוני , מספר עשרוני
או
מספר עשרוני , מספר שלם
או
מספר שלם , מספר עשרוני
מספר עשרוני הפונקציה מבצעת פעולת כפל בין שני שדות מהסוג הרשום לתוך תוצאה מהסוג הרשום.
כפל(x,y) מספר שלם , מספר שלם מספר שלם הפונקציה מבצעת פעולת כפל בין שני שדות מהסוג הרשום לתוך תוצאה מהסוג הרשום.
חילוק(x,y) מספר עשרוני , מספר עשרוני
או
מספר עשרוני , מספר שלם
או
מספר שלם , מספר עשרוני
מספר עשרוני הפונקציה מבצעת פעולת חילוק בין שני שדות מהסוג הרשום לתוך תוצאה מהסוג הרשום.
חילוק(x,y) מספר שלם , מספר שלם מספר שלם הפונקציה מבצעת פעולת חילוק בין שני שדות מהסוג הרשום לתוך תוצאה מהסוג הרשום.
כמות(x) כלשהו מספר שלם הפונקציה סופרת את כמות הערכים המרובים בשדה מסוג כלשהו ומחזירה מספר שלם.
סכום(x) מספר עשרוני מספר עשרוני הפונקציה סוכמת ערכים מרובים של שדה מספרי כלשהו ומחזירה את התוצאה.
סכום(x) מספר שלם מספר שלם הפונקציה סוכמת ערכים מרובים של שדה מספרי כלשהו ומחזירה את התוצאה.
יום(x) תאריך
או
תאריך ושעה
מספר שלם הפונקציה מחזירה את היום בחודש מתוך התאריך מהשדה מהסוג הרשום.
יוםבשבוע(x) תאריך
או
תאריך ושעה
מספר שלם הפונקציה מחזירה את היום בשבוע מתוך התאריך מהשדה מהסוג הרשום.
יוםבשבועטקסט(x) תאריך
או
תאריך ושעה
טקסט קצר הפונקציה מחזירה את היום בשבוע מתוך התאריך מהשדה מהסוג הרשום.
חודש(x) תאריך
או
תאריך ושעה
או
חודש ושנה
מספר שלם הפונקציה מחזירה מספר שלם בין 1 ל-12 המסמל את מספר החודש מהשדה מהסוג הרשום.
חודשושנה(x) תאריך
או
תאריך ושעה
חודש ושנה הפונקציה מחזירה את החודש והשנה מתוך שדה מהסוג הרשום.
שנה(x) תאריך
או
תאריך ושעה
או
חודש ושנה
מספר שלם הפונקציה מחזירה מספר שלם המייצג את השנה מתוך שדה מסוג תאריך.
תאריך(x) תאריך ושעה תאריך הפונקציה מחזירה תאריך מתוך שדה מסוג תאריך ושעה.
תיקייה() תיקייה הפונקציה מחזירה את תיקיית הכרטיס הנוכחי
מזהה_כרטיס() מספר שלם הפונקציה מחזירה את מזהה הכרטיס
הפרששניות(x,y) תאריך ושעה , תאריך ושעה
או
תאריך ושעה , שעה
או
שעה , שעה
או
שעה , תאריך ושעה
מספר שלם הפונקציה מאפשרת לקבל חזרה לשדה מסוג מספר שלם את ההפרש בשניות בין שני שדות מהסוגים הרשומים.
הפרשדקות(x,y) תאריך ושעה , תאריך ושעה
או
תאריך ושעה , שעה
או
שעה , שעה
או
שעה , תאריך ושעה
מספר שלם הפונקציה מאפשרת לקבל חזרה לשדה מסוג מספר שלם את ההפרש בדקות בין שני שדות מהסוגים הרשומים.
הפרששעות(x,y) תאריך ושעה , תאריך ושעה
או
תאריך ושעה , שעה
או
שעה , שעה
או
שעה , תאריך ושעה
מספר שלם הפונקציה מאפשרת לקבל חזרה לשדה מסוג מספר שלם את ההפרש בשעות בין שני שדות מהסוגים הרשומים.
הפרשימים(x,y) תאריך , תאריך
או
תאריך , תאריך ושעה
או
תאריך ושעה , תאריך ושעה
או
תאריך ושעה , תאריך
מספר שלם הפונקציה מאפשרת לקבל חזרה לשדה מסוג מספר שלם את ההפרש בימים בין שני שדות מהסוגים הרשומים.
הפרששבועות(x,y) תאריך , תאריך
או
תאריך , תאריך ושעה
או
תאריך ושעה , תאריך ושעה
או
תאריך ושעה , תאריך
מספר שלם הפונקציה מאפשרת לקבל חזרה לשדה מסוג מספר שלם את ההפרש בשבועות בין שני שדות מהסוגים הרשומים.
הפרשחודשים(x,y) תאריך , תאריך
או
תאריך , תאריך ושעה
או
תאריך , חודש ושנה
או
תאריך ושעה , תאריך ושעה
או
תאריך ושעה , תאריך
או
תאריך ושעה , חודש ושנה
או
חודש ושנה , חודש ושנה
או
חודש ושנה , תאריך
או
חודש ושנה , תאריך ושעה
מספר שלם הפונקציה מאפשרת לקבל חזרה לשדה מסוג מספר שלם את ההפרש בחודשים בין שני שדות מהסוגים הרשומים.
הפרששנים(x,y) תאריך , תאריך
או
תאריך , תאריך ושעה
או
תאריך , חודש ושנה
או
תאריך ושעה , תאריך ושעה
או
תאריך ושעה , תאריך
או
תאריך ושעה , חודש ושנה
או
חודש ושנה , חודש ושנה
או
חודש ושנה , תאריך
או
חודש ושנה , תאריך ושעה
מספר שלם הפונקציה מאפשרת לקבל חזרה לשדה מסוג מספר שלם את ההפרש בשנים בין שני שדות מהסוגים הרשומים.
הוספתשניות(x,y) תאריך ושעה , מספר שלם
או
תאריך ושעה , מספר עשרוני
תאריך ושעה הפונקציה מאפשרת לייצר שדה מסוג 'תאריך ושעה' בתוספת/החסרת שניות משדה 'תאריך ושעה' אחר, באמצעות שדה מספר שלם או עשרוני.
הוספתשניות(x,y) שעה , מספר שלם
או
שעה , מספר עשרוני
שעה הפונקציה מאפשרת לייצר שדה מסוג 'שעה' בתוספת/החסרת שניות משדה 'שעה' אחר, באמצעות שדה מספר שלם או עשרוני.
הוספתדקות(x,y) תאריך ושעה , מספר שלם
או
תאריך ושעה , מספר עשרוני
תאריך ושעה הפונקציה מאפשרת לייצר שדה מסוג 'תאריך ושעה' בתוספת/החסרת דקות משדה 'תאריך ושעה' אחר, באמצעות שדה מספר שלם או עשרוני.
הוספתדקות(x,y) שעה , מספר שלם
או
שעה , מספר עשרוני
שעה הפונקציה מאפשרת לייצר שדה מסוג 'שעה' בתוספת/החסרת דקות משדה 'שעה' אחר, באמצעות שדה מספר שלם או עשרוני.
הוספתשעות(x,y) תאריך ושעה , מספר שלם
או
תאריך ושעה , מספר עשרוני
תאריך ושעה הפונקציה מאפשרת לייצר שדה מסוג 'תאריך ושעה' בתוספת/החסרת שעות משדה 'תאריך ושעה' אחר, באמצעות שדה מספר שלם או עשרוני.
הוספתשעות(x,y) שעה , מספר שלם
או
שעה , מספר עשרוני
שעה הפונקציה מאפשרת לייצר שדה מסוג 'שעה' בתוספת/החסרת שעות משדה 'שעה' אחר, באמצעות שדה מספר שלם או עשרוני.
הוספתימים(x,y) תאריך , מספר שלם
או
תאריך , מספר עשרוני
תאריך הפונקציה מאפשרת לייצר שדה מסוג 'תאריך' בתוספת/החסרת ימים משדה 'תאריך' אחר, באמצעות שדה מספר שלם או עשרוני.
הוספתימים(x,y) תאריך ושעה , מספר שלם
או
תאריך ושעה , מספר עשרוני
תאריך ושעה הפונקציה מאפשרת לייצר שדה מסוג 'תאריך ושעה' בתוספת/החסרת ימים משדה 'תאריך ושעה' אחר, באמצעות שדה מספר שלם או עשרוני.
הוספתשבועות(x,y) תאריך , מספר שלם
או
תאריך , מספר עשרוני
תאריך הפונקציה מאפשרת לייצר שדה מסוג 'תאריך' בתוספת/החסרת שבועות משדה 'תאריך' אחר, באמצעות שדה מספר שלם או עשרוני.
הוספתשבועות(x,y) תאריך ושעה , מספר שלם
או
תאריך ושעה , מספר עשרוני
תאריך ושעה הפונקציה מאפשרת לייצר שדה מסוג 'תאריך ושעה' בתוספת/החסרת שבועות משדה 'תאריך ושעה' אחר, באמצעות שדה מספר שלם או עשרוני.
הוספתחודשים(x,y) תאריך , מספר שלם
או
תאריך , מספר עשרוני
תאריך הפונקציה מאפשרת לייצר שדה מסוג 'תאריך' בתוספת/החסרת חודשים משדה 'תאריך' אחר, באמצעות שדה מספר שלם או עשרוני.
הוספתחודשים(x,y) תאריך ושעה , מספר שלם
או
תאריך ושעה , מספר עשרוני
תאריך ושעה הפונקציה מאפשרת לייצר שדה מסוג 'תאריך ושעה' בתוספת/החסרת חודשים משדה 'תאריך ושעה' אחר, באמצעות שדה מספר שלם או עשרוני.
הוספתחודשים(x,y) חודש ושנה , מספר שלם
או
חודש ושנה , מספר עשרוני
חודש ושנה הפונקציה מאפשרת לייצר שדה מסוג 'חודש ושנה' בתוספת/החסרת חודשים משדה 'חודש ושנה' אחר, באמצעות שדה מספר שלם או עשרוני.
הוספתשנים(x,y) תאריך , מספר שלם
או
תאריך , מספר עשרוני
תאריך הפונקציה מאפשרת לייצר שדה מסוג 'תאריך' בתוספת/החסרת שנים משדה 'תאריך' אחר, באמצעות שדה מספר שלם או עשרוני.
הוספתשנים(x,y) תאריך ושעה , מספר שלם
או
תאריך ושעה , מספר עשרוני
תאריך ושעה הפונקציה מאפשרת לייצר שדה מסוג 'תאריך ושעה' בתוספת/החסרת שנים משדה 'תאריך ושעה' אחר, באמצעות שדה מספר שלם או עשרוני.
הוספתשנים(x,y) חודש ושנה , מספר שלם
או
חודש ושנה , מספר עשרוני
חודש ושנה הפונקציה מאפשרת לייצר שדה מסוג 'חודש ושנה' בתוספת/החסרת שנים משדה 'חודש ושנה' אחר, באמצעות שדה מספר שלם או עשרוני.