OFFICEGUY

מעקב משלוח מכתבים

ממשק ה-API של מערכת "מכתב בקליק" מאפשר קבלת מס' המעקב בדואר ישראל

על מנת לקבל את מס' המעקב, יש לפעול לפי ההנחיות הבאות:
  1. בעת שליחת מכתב, יש לוודא כי המכתב הוגדר כדואר רשום, על מנת שיופק עבורו מס' מעקב.
  2. יש לשמור את השדה ExternalCode המוחזר באמצעות פעולת ה-SendDocument. שדה זה הינו מפתח, אשר באמצעותו ניתן יהיה לאתר את מס' המעקב.
  3. לאחר כ-30 דקות מעת הפעלת פעולת ה-SendDocument, יופק מס' מעקב, וניתן יהיה למשוך אותו, באמצעות הפעולה GetTrackingCode.
לתשומת הלב, בעת הפעלה של פעולת SendDocument במצב בדיקות, יוחזר הערך ValidRegisteredTestsExternalCode בשדה ExternalCode, ניתן להעביר את פרמטר זה לפעולת ה-GetTrackingCode, על מנת לבדוק את פעולת משיכת קוד המעקב.