OFFICEGUY

מילון מונחים

מילון מונחים
מילה הסבר
ארגון ארגון יכול להיות אחד מהבאים: עוסק פטור, עוסק מורשה, חברה בע"מ, עמותה, שותפות, חל"צ וכד'. ניתן לפעול במערכת גם ללא התאגדות, אך לא ניתן להוציא מסמכים חשבונאיים כך.
משתמש משתמש הינו בן או בת אדם המורשים לפעול בארגון אחד או יותר במערכת
מסמך מסמך במערכת הינו אחד מהבאים: חשבונית; קבלה; חשבון; חשבונית מס/קבלה; חשבון/קבלה; חשבון עסקה; קבלת תרומה; הוצאה; חשבונית זיכוי; קבלת זיכוי; חשבונית מס/קבלה זיכוי; חשבון/קבלה זיכוי; ביטול; הפקדת שיקים; הזמנה וכיו"ב.
להסבר נוסף על המסמכים, כנסו לכאן.
מסמך חשבונאי מסמך חשבונאי הינו מסמך שעליו ישנו דיווח כלשהו לאחת או יותר מרשויות המס:
חשבונית; קבלה; חשבון; חשבונית מס/קבלה; חשבון/קבלה; קבלת תרומה; הוצאה; חשבונית זיכוי; קבלת זיכוי; חשבונית מס/קבלה זיכוי; חשבון/קבלה זיכוי; ביטול;
להסבר נוסף על המסמכים, כנסו לכאן.
מקושר מסמך מקושר הינו מסמך שהונפק עם קשר כלשהו למסמך אחר. קשר זה יכול להיות כמו הקשר בין חשבונית לקבלה, בין חשבון עסקה לחשבונית מס, או בין חשבונית מס/קבלה לחשבונית מס/קבלה זיכוי.
ביטול ביטול הינו מצב שבו רוצים להתעלם לחלוטין ממסמך שנוצר. ניתן לבטל מסמך רק באותו היום שהוא נוצר. ביטול מקביל לקשקוש על הדף בפנקס חשבונות רגיל.
להסבר נוסף על המסמכים, כנסו לכאן.
זיכוי זיכוי הינו מצב שבו רוצים לבטל מסמך שנוצר, אך כבר לא ניתן לעשות כן. הזיכוי הוא בעצם פעולה הופכית מלאה למסמך המקורי.
להסבר נוסף על המסמכים, כנסו לכאן.
חשבון עסקה (חשבונית עסקה) חשבון עסקה הינו מסמך המאפשר להעביר לגורם המשלם את כל הפרטים של הארגון על מנת שזה יבצע תהליך העברת תשלום. מסמך זה משמש גם לצורך דרישת תשלום.
סליקת אשראי סליקת אשראי הינה האפשרות של ארגון מסוים לקבל כסף באמצעות כרטיס אשראי. לקריאה נוספת.
מוצר/שירות כאשר מחייבים באשראי או מנפיקים חשבונית, יש צורך לציין בעבור מה התבצע החיוב או הופק המסמך. מכיוון שיש ארגונים שמוכרים מוצרים ויש כאלה שמוכרים שירותים ובגלל שהמילה "פריטים" היא מבלבלת, קראנו לפריטים אלו: "מוצרים/שירותים".
בילינג בילינג הינו תהליך החיוב של חיובים מחזוריים. במערכת אופיסגיא הבילינג מנוהל באמצעות אפליקציית הוראות קבע.
חיוב מס"ב חיוב מס"ב במערכת אופיסגיא הינה האפשרות לחיוב לקוח/ה באמצעות הרשאה לחיוב החשבון שלו דרך מס"ב. אפשרות זו ניתנת רק לארגונים אשר קיבלו מספר מוסד להרשאות לחיוב חשבון מסניף הבנק שלהם.
API ראשי התיבות של API הם Application Programming Interface והם בעצם האופציה החלופית לממשק משתמש (UI). תיעוד API מאפשר למפתחים להשתמש במערכת באמצעות קוד שפועל בצורה אוטומטית על פי כללים שנכתבו על ידם.
שדה היחידה הבסיסית ביותר במערכת אופיסגיא. שדה יכול להיות מספר טלפון, שם או סכום למשל. להרחבה.
כרטיס כרטיס הינו אסופת שדות. להרחבה.
תיקייה תיקייה הינה אסופת כרטיסים. להרחבה.
תצוגה תצוגה הינו צורת הצגה טבלאית מסוימת של תיקייה. אפשר לקרוא לתצוגה גם דוח. לתצוגה אפשר להגדיר שם, שדות חיפוש, פילטרים מופעלים, סינון מופעל, עמודות ועוד. להרחבה.
הגדרת כרטיס/תיקייה הגדרת כרטיס/תיקייה מאפשרת להגדיר את אוסף השדות שיכללו בכרטיס, את שם התיקייה ועוד הגדרות מגניבות ומטורפות. להרחבה.
אפליקציה אפליקציה הינה אסופה של תיקיות ויכולות מיוחדות. אפליקציה דורשת התקנה מתוך חנות האפליקציות. ישנן אפליקציות בתשלום ואפליקציות חינמיות.
הרחבה הרחבה הינה תוספת כלשהי לאפליקציה מסוימת. ישנן הרחבות בתשלום והרחבות חינמיות.
שב"א/מס"ב כל סליקה או גבייה בהו"ק בישראל חייבת לעבור דרך שב"א או מס"ב. אלו חברות שהוקמו על ידי הבנקים על מנת לאפשר את תהליכי הסליקה והחיוב.

ראשי תיבות

  • הו"ק (הוראת קבע)
  • כ"א (כרטיס אשראי)
  • ח"א (חברת אשראי)
  • שב"א (שירותי בנקאות אוטומטיים)
  • מס"ב (מרכז סליקה בנקאי)
  • א"ת (אמצעי תשלום)