OFFICEGUY

עדכון סיווגי הוצאות בברירת מחדל במערכת

אפליקציית ניהול הוצאות מכילה בתוכה אינדקס הוצאות ייחודי לארגון שלכם.
ניתן להגיע לאינדקס הנוכחי תחת "ניהול הוצאות > פריטי הוצאות".
בנוסף, למערכת יש אינדקס ברירת מחדל שהיא מציעה למשתמשים. ניתן לראות את האינדקס המעודכן כאן.
כאשר מתבצע עדכון לאינדקס ברירת מחדל של המערכת, ישנו מנגנון לעדכון האינדקס. ניתן להגיע למנגנון בצורה ידנית דרך: "ניהול הוצאות > פריטי הוצאות > פעולות נוספות > עדכון פריטי הוצאות".

מה זה אינדקס הוצאות?

אינדקס הוצאות מגדיר את עבור כל פריט הוצאה, את הנתונים הבאים:
  • אחוז מסכום המע"מ שיוכר לקיזוז מע"מ עבור הוצאות של הפריט.
  • אחוז מסכום ההוצאה שיוכר לקיזוז מס הכנסה עבור הוצאות של הפריט.
  • קוד מיון (אם מותקנת אפליקציית הנהלת חשבונות מלאה או אפליקציית ייצוא לחשבשבת).
  • מספר חשבון (אם מותקנת אפליקציית הנהלת חשבונות מלאה או אפליקציית ייצוא לחשבשבת).
  • סוג תנועה (אם מותקנת אפליקציית ייצוא לחשבשבת).
  • האם פריט ההוצאה הינה רכוש קבוע.
  • אחוז שנתי לחישוב פחת (רלוונטי עבור רכוש קבוע בלבד).

למה צריך אינדקס הוצאות?

המערכת מיועדת בראש ובראשונה, למשתמשים המעוניינים לעשות את המינימום בכל הנוגע לכספים שלהם. 
הוראות קבע, סליקה, חשבוניות, וזהו.

אך יחד עם זאת, המערכת גם מהווה תשתית למייצגים (רואי חשבון, מנהלי חשבונות, יועצי מס) וגם תשתית חזקה ביותר למשתמשים שרוצים לדעת את כל מה שקורה בעסק שלהם.
ניהול אינדקס הוצאות הוא קריטי להנהלת חשבונות מלאה לדוגמה (לקריאה נוספת על הנהלת חשבונות מלאה במערכת, לחצו כאן), והוא נותן תמונת מצב עדכנית לדוח רווח והפסד ולהבנה הכללית מה קורה בארגון.

את האינדקס ניתן לשנות בכל שלב דרך פריטי ההוצאות באפליקציית ניהול הוצאות או דרך אפליקציית הנהלת חשבונות.

עדכון גרסה של האינדקס

האינדקס מתעדכן בהתאם להמלצות אנשי מקצוע ובהתאם להוראות רשות המסים.
כאשר מגיע עדכון, ניתן בדף העדכון לאשר אותו ע"י סימון פריטי ההוצאות שברצוכם לעדכן, וללחוץ על שמירת שינויים. 
אנחנו מסמנים עבורכם אוטומטית את הפריטים שאנחנו ממליצים לאשר. 
עבור איזה מהפריטים לא מומלץ לבצע את העדכון?
אם אתם עובדים עם מייצג במערכת (רואי חשבון, מנהלי חשבונות ויועצי מס), חשוב לא לשנות את הדברים מבלי להתייעץ איתו או איתה.
אם אתם מנהלים בעצמכם את האינדקס, כלומר, משנים אחוזי הכרה למע"מ או למס הכנסה, משנים סוגי תנועות או מפתחות חשבון או קודי מיון, יש לשים לב שהשינויים בגרסה לא דורסים שינוי שרציתם.