OFFICEGUY

איך משנים נתון כלשהו במסמך שנשמר?

שינוי נתון כלשהו במסמך חשבונאי שהופק מצריך, במרבית המקרים, לזכות את המסמך ולהפיק מסמך חדש על מנת לתקן את הנתונים השגויים בו. הסיבה לכך היא כי על פי תקנות רשות המסים במסמך חשבונאי שהופק לא ניתן לשנות פרטים מהותיים וזאת במטרה לשמור על התנהלות תקינה בהתאם לכללי החשבונאות הנהוגים בישראל.

במידה ונפלה טעות באחד מן הנתונים הבאים במסמך יש לזכותו ולהפיק מסמך חדש:

 • תאריך הפקת המסמך
 • מספור המסמך
 • הלקוח/ה עבורו הופק המסמך
 • המוצרים והשירותים המופיעים במסמך
 • הסכומים וסוג המטבע
 • אמצעי ואופן התשלום
 • שפת המסמך 
 • אחוז המע"מ המוגדר במסמך
זיכוי המסמך "מאפס" ומבטל את המסמך השגוי על ידי ביצוע פעולה נגדית והפקת מסמך הופכי. לדוגמא - יצירת חשבונית מס זיכוי כנגד חשבונית מס שגויה. בלינק הבא תוכלו לקרוא בהרחבה כיצד ניתן לבצע זיכוי מסמך במערכת ולהפיק מסמך חדש ומתוקן.  

הנתונים היחידים אותם ניתן לשנות או לעדכן במסמך לאחר שנשמר במערכת מצויים תחת "אפשרויות נוספות" במסך עריכת המסמך וכוללים את השדות הבאים: 
 • שדה הסעיף התקציבי 
 • שדות ליצירת קישור בין מסמכים - עדכון מסמך המקור ומסמכים שנוצרו מתוך המסמך 
 • שדות המכילים טקסט חופשי - טקסט פותח וטקסט סוגר למסמך ותיאור פירוט התשלומים שהתקבלו 

מערכת Officeguy מאפשרת ליצור מסמכים ולשמור אותם כטיוטא. שמירת מסמך כטיוטא מאפשרת לערוך ולשנות בו נתונים לפני הפקתו ושמירתו כמסמך סופי.