OFFICEGUY

איך מנהלים מסמכים פתוחים/סגורים?

לכל ארגון יש את שיטת העבודה שלו לגבייה והתנהלות חשבונאית מול הלקוחות שלו.
יש כאלה שמוציאים דרישת תשלום, יש כאלה שמעדיפים חשבונות עסקה.
יש כאלה שמוציאים חשבונית מס. 
יש החייבים בניהול ספר הזמנות, ויש שעובדים לפי הצעות מחיר.

אנחנו תומכים בכל האפשרויות. נפרט כאן כמה תהליכי עבודה לניהול התהליך.

עבודה בניהול מסמכים
אם אתם מפיקים דרישות תשלום ו/או חשבונות עסקה ו/או חשבוניות מס,
המערכת מנהלת עבורכם האם המסמכים האלה "סגורים" או "פתוחים". 
לאחר יצירת המסמך, הוא מוגדר פתוח, ובעת יצירת מסמך מתוכו, הוא הופך להיות סגור.
להמחשה, יוצרים דרישת תשלום (פתוחה), ולאחר מכן יוצרים מתוכה חשבונית מס/קבלה, ואז דרישת התשלום נסגרת.

לתשומת הלב, בשיטה זו, המערכת לא מאפשרת לנהל סגירות חלקיות של מסמכים.

מעקב דרך מסמכים פתוחים

ארגון שמנהל את המסמכים בצורה הזו, יכול להיכנס למסך הדוחות של המערכת.
שם מופיע דוח של חשבוניות מס פתוחות, דרישות תשלום פתוחות וחשבונות עסקה פתוחים.

עבודה בניהול חייבים

מעבר לכל שיטה זו, יש למערכת "דוח חייבים/יתרות" שמאפשר לכם לצפות בלקוחות שיש להם יתרת זכות/חובה חשבונאית.
כלומר, לקוחות שסך הקבלות לא שווה לסך החשבוניות.